رنگ بندی ها

دیدگاه کارفرما

مدیرعامل
مهندس علی اسمی

طراحی سایت به صورت عالی انجام شده سپاس

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی پلنت یار

مراحل ثبت سفارش

درخواست و بررسی محتوا

از طرف آی ناین

تعیین هزینه و زمان اجرایی

ارسال پیش فاکتور

تایید نهایی

واریز پیش پرداخت و شروع