رنگ بندی ها

دیدگاه کارفرما

مدیرعامل
سهیل رضایی

عالی شده طراحی رابط کاربری داشبرد

طراحی رابط کاربری داشبرد پنل مدیریتی سایت بنیاد فرهنگ زندگی

مراحل ثبت سفارش

درخواست و بررسی محتوا

از طرف آی ناین

تعیین هزینه و زمان اجرایی

ارسال پیش فاکتور

تایید نهایی

واریز پیش پرداخت و شروع